Witamy na nowej stronie online. W celu zachowania rabatu lojalnościowego prosimy o rejestracje konta na adres e-mail, który był używany na starej stronie www.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.bebespace.pl

obowiązuje od dnia 11.11.2017r.

Sklep internetowy bebespace.pl jest prowadzony przez Miłosz Rasmussen Baby Store z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ostrowskiej 22/8, NIP 8512965615, REGON 368306538;

§ 1. Definicje

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

2. BebeSpace – Miłosz Rasmussen Baby Store z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ostrowskiej 22/8, NIP 8512965615, REGON 368306538;

3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bebespace.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;

5. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Miłosz Rasmussen Baby Store a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.bebespace.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

9. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.bebespace.pl, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie www.bebespace.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad, w zakresie którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta.

2. Przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu Internetowego użytkownik zostanie powiadomiony o wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies i zapytany o zgodę na ich gromadzenie przez Sklep Internetowy. W razie braku zgody na gromadzenie tych plików użytkownik powinien opuścić stronę internetową Sklepu Internetowego.

3. Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Cookies.

4. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.bebespace.pl .

5. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.bebespace.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

6. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.

7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy www.bebespace.pl

9. Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

10. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.bebespace.pl (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.

11. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego www.bebespace.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres kontakt@bebespace.pl

12. BebeSpace może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.

13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.bebespace.pl, zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.

3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. Zamówionego Towaru,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

c. wybranego sposobu dostawy,

d. kosztów dostawy,

e. wybranej metody płatności,

f. wybranego adresu dostawy.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski a dla krajów Unii Europejskiej i krajów EOG po wcześniejszym kontakcie mailowym i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.bebespace.pl Towarów, realizowana jest na podstawie umowy handlowej dla kuriera DHL i kuriera InPost.
Do wyboru:

a.  InPost Paczkomaty 24/7

b.  InPost Kurier

c. Zrzut ekranu 2022-03-7 o 21-53-04.png DHL Kurier

3. W przypadku wyboru wysyłki do Paczkomatu 24/7 prosimy o zaznaczenie (wskazanie na mapie) właściwego punktu, do którego ma zostać nadana przesyłka.

4. Dostawa przesyłek DHL realizowana jest zgodnie z regulaminem świadczenia usług na zasadach tam wskazanych.

5. Odbiór osobisty, możliwy jest w naszym butiku Bebe Space: ul. Wielka Odrzańska 21/U1 w Szczecinie w godzinach otwarcia tj. poniedziałek – piątek 10.00-16.00

§ 6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

2. Formy płatności:

a. PayU:

– szybki przelew

– BLIK

– płatność kartą kredytową

b. przelew bankowy

3. Dane do przelewu:

Miłosz Rasmussen Baby Store

ul. Ostrowska 22/8

71-757 Szczecin

Nr konta: PL 07 1050 1559 1000 0092 4715 3977

SWIFT: INGBPLPW

Zamówienie nieopłacone w terminie 5 dni zostanie anulowane.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia kupionego Towaru, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin, o którym mowa powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres Sklepu Internetowego ujawniony powyżej w regulaminie.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta – jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów wysyłki, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Ze względów higienicznych zwrotom nie podlegają kosmetyki i perfumy.

6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie wraz z oryginalnymi metkami, zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Do odsyłanego produktu należy dołączyć oryginał, kopię, zdjęcie (plik jpg.) paragonu lub oryginał, kopię, zdjęcie (plik jpg.) faktury potwierdzający zakup tego produktu w naszym sklepie.

W przypadku braku paragonu rozpatrzymy zwrot na podstawie wydruku z konta wraz ze stosownym oświadczeniem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu sprawdzenia ww. dowodów zakupu.

9. Wzór formularza odstąpienia od umowy, znajduje się TUTAJ.

§ 8. Reklamacje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: BebeSpace, ul. Wielka Odrzańska 21, 70-535 Szczecin. Sklep BebeSpace zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego odnośnie rękojmi.

4. Wzór formularza reklamacyjnego, znajduje się TUTAJ.

§ 9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Sklep Internetowy nie uczestniczy w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wprowadzonym ustawą z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BebeSpace a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BebeSpace a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BebeSpace.

3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.bebespace.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.